หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา

 

คณะ/สาขาวิชา

 

คณะ/สาขาวิชา

   คณะศึกษาศาสตร์    คณะวิทยาศาสตร์
 1  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา

 40 

 หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
2  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารและการจัดการศึกษา 41  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
 3  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  42  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
4  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการทางการศึกษาและการจัดการเรียนรู้  43  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
5  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยและพัฒนาศักยภาพมนุษย์  44  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
6  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  45  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี
7  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีการศึกษา  46  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา
   คณะมนุษยศาสตร์ 47  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
8  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาพัฒนาการ 48  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวัสดุศาสตร์
 9  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์การศึกษา  49  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีอัญมณีและเครื่องประดับ
 10  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  50  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
 11  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  51  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์
12  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ  52  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์
13  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษธุรกิจเพื่อการสื่อสารนานาชาติ  53  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเคมีประยุกต์
 14  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ 54  หลักสูตรปรัชญาดุาฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ
15  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาศาสตร์  55  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์สิ่งเเวดล้อม
 16  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  56  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
       คณะสังคมศาสตร์
   คณะพลศึกษา  57  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 17  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา 58  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ
 18  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา  59  หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการองค์กรเภสัชกรรม
 19  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย  60  หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ
 20  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกาย 61  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศ
21  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ    คณะเภสัชศาสตร์
 22  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการกีฬาและนันทนาการ 62  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการเภสัชภัณฑ์
   คณะเเพทยศาสตร์    คณะศิลปกรรมศาสตร์
23  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาตจวิทยา  63  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา
 24  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการเเพทย์  64  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาศิลปวัฒนธรรม
 25  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา  65  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปกรรม
 26  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาชีวภาพการเเพทย์  67  หลักสูตรศิลปศาสตรดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชามานุษยดุริยางควิทยา
 27  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอณูชีววิทยา    สถาบันวิจัยพฤติกรรมศาสตร์
     68  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
   คณะทันตเเพทยศาสตร์  69  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการวิจัยพฤติกรรมศาสตร์ประยุกต์
 28  หลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก    สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ
 29  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมคลินิก  70  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์สาธารณะ

 30 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาทันตกรรมทั่วไป  71  หลักสูตรเศรษฐศาสตรมหาบัณฑิต / ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์
   คณะสหเวชศาสตร์    คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
 31  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด 72  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 32  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด    ศูนย์วิทยาศาสตร์ศึกษา
   สำนักทดสอบทางการศึกษาและจิตวิทยา  73  หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
 33  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการประเมิน 74  หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ศึกษา
   คณะวิศวกรรมศาสตร์    บัณฑิตวิทยาลัย
 34  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  75  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
 35  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา  76  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยาประยุกต์
36  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล  77  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
 37  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
38  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า    
   วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม    
 39  หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต  สาขาวิชาการสื่อสารวิทยาศาสตร์และสุขภาพ