หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

 

หลักสูตรระดับปริญญาตรี

 

 

 

คณะ/สาขาวิชา

 

 

คณะ/สาขาวิชา

   คณะมนุษยศาสตร์    คณะสังคมศาสตร์
 1  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจิตวิทยา  45  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัรฑิต สาขาวิชาภูมิศาสตร์และภูมิสารสนเทศ
2  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย  46  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาประวัติศาสตร์
3  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ  47  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการพัฒนาชุมชนเมือง
 4  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาฝรั่งเศส  48  หลักสูตรบัญชีบัณฑิต
 5  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาเพื่ออาชีพ 49  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการตลาด
 6  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาษาตะวันออก 50  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงิน
   - ภาษาจีน  51  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาธุรกิจระหว่างประเทศ
   - ภาษาญี่ปุ่น  52  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการจัดการโรงเเรม
   - ภาษาเกาหลี 53  หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต
   - ภาษาเวียดนาม 54  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสังคมศึกษา ( 5 ปี)
   - ภาษาเขมร    คณะศิลปกรรมศาสตร์
 7  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวรรณกรรมสำหรับเด็ก 55  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปวัฒนธรรม
 8  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปรัชญาและศาสนา 56  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์-เซรามิกส์
 9  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสารสนเทศศึกษา  57  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทัศนศิลป์-ศิลปะจินตทัศน์
 10  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาไทย ( 5 ปี) 58  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกเเบบทัศนศิลป์-ออกแบบสื่อสาร
11  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ( 5 ปี) 59  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกแบบทัศนศิลป์-ออกเเบบผลิตภัณฑ์
   คณะศึกษาศาสตร์  60  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกเเบทัศนศิลป์-ออกเเบบแฟชั่น
 12  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาการประถมศึกษา ( 5 ปี)  61  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาออกเเบบทัศนศิลป์-ออกแบบเครื่องประดับ
 13  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต  สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย (5 ปี) 62  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการเเสดง-การออกเเบบเพื่อการเเสดง
   คณะวิทยาศาสตร์ 63  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการเเสดง-การเเสดงและกำกับการเเสดง
 14  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์  64  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการเเสดง-นาฏศิลป์
 15  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์  65  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะการเเสดง-นาฏศิลป์สากล
 16  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถิติ  66  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาดุริยางคศาสตร์สากล
 17  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์  67  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาศิลปศึกษา ( 5 ปี)
 18  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา 68  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาดนตรีศึกษา ( 5 ปี)
 19  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา  69  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชานาฏศิลป์ ( 5 ปี)
20  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเคมี    
 21  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอัญมณีเเละเครื่องประดับ    คณะวิศวกรรมศาสตร์
 22  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ 70  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
 23  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาคณิตศาสตร์ ( 5 ปี)  71  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
24  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาชีววิทยา ( 5 ปี)  72  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเคมี
 25  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาเคมี ( 5 ปี)  73  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
26  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาฟิสิกส์ ( 5 ปี)  74  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ
 27  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ทั่วไป ( 5 ปี)  75  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมชีวการเเพทย์
   คณะพยาบาลศาสตร์ 76  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
28  หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 77  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต  สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกส์
       วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
   คณะเเพทยศาสตร์  78  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
 29  หลักสูตรเเพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเเพทยศาสตร์    - ออกเเบบสื่อปฏิสัมพันธ์และมัลติมีเดีย
 30  หลักสูตรเเพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเเพทยศาสตร์ (โครงการร่วม)ฯ    - การจัดการธุรกิจไซเบอร์
   คณะทันตเเพทยศาสตร์    - คอมพิวเตอร์เพื่อการสื่อสาร
 31  หลักสูตรทันตเเพทยศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ 79  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภาพยนตร์และสื่อดิจิตอล
   คณะเภสัชศาสตร์  80  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการสื่อสาร
32  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาบริบาลทางเภสัชกรรม    - การสื่อสารเพื่อการจัดการนวัตกรรม
 33  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เภสัชกรรม    - การสื่อสารเพื่อการท่องเที่ยว
   คณะสหเวชศาสตร์    - การสื่อสารเพื่อสุขภาพ
 34  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชากายภาพบำบัด    วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
 35  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 81  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน (นานาชาติ)
   คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร    วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
 36  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การอาหารและโภชนาการ  82  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิสังคม
 37  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีวัสดุพอลิเมอร์  83  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภูมิวัฒนธรรม
38  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพและผลิตภัณฑ์การเกษตร    คณะวัฒนธรรมสิ่งเเวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
   สำนักวิชาเศรษฐศาสตร์และนโยบายสาธารณะ 84  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งเเวดล้อมและการจัดการทรัพยากร
 39  หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต  85  หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานวัตกรรมการจัดการการท่องเที่ยวแบบบูรณาการ
   คณะพลศึกษา    
40  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการออกกำลังกา    
41 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์    
42 หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาผู้นำนันทนาการ    
43  หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาพลศึกษา (5 ปี)    
44 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษา (5 ปี)    
45 หลักสูตรการศึกษาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและพลศึกษา (5 ปี)