กำหนดแจ้งจบ

ภาคเรียน
ยื่นขอจบผ่าน Internet
วันสุดท้ายส่งใบแจ้งจบ
1/2559
5 ก.ย. - 17 ต.ค. 2559
17 ต.ค. 2559
2/2559
30 ม.ค. - 13 มี.ค. 2560
13 มี.ค. 2560
3/2559
19 มิ.ย. - 17 ก.ค. 2560
17 ก.ค. 2560

 

คำชี้­แจงสำหรับนิสิตที่­จะแจ้งจบการศึกษาผ่าน Internet

 1. นิสิตที่จะแจ้งจบการศึกษาผ่าน Internet จะต้องแจ้งข้อมูลก่อน ดังนี้
  1.1 นิสิตที่­จะต้องเลือกวิชาโท ต้องส่งใบแจ้งวิชาโทที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  ก่อนแจ้งจบการศึกษา
  1.2 นิสิตที่รายวิชามีรหัสวิชา ชื่อวิชา ไม่ตรงกับหลักสูตร ต้องติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
  ก่อนแจ้งจบการศึกษา
 2. ระบบคอมพิวเตอร์จะจัดวิชาเข้าหมวดวิชาต่างๆ อัตโนมัติเมื่อ­ครบหมวดนั้น ๆ แล้ว วิชาที่­เกินจะปัดไปหมวดวิชาเลือกเสรี
 3. หากวิชาอยู่ไม่ตรงหมวดวิชา ขอให้นิสิตติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาเพื่อตรวจสอบรายวิชาในโครงสร้างหลักสูตรก่อนกดบันทึกแจ้งจบการศึกษาใน  Internet
 4. นิสิตที­ยังทำกิจกรรมไม่ครบ สามารถส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่ยังมีกิจกรรมไม่ครบได้เลย และนิสิตต้องทำกิจกรรมให้ครบภายในภาคเรียนที่­แจ้งจบการศึกษา หากกิจกรรมไม่ครบจะไม่จบการศึกษา
 5. การชำระเงินภาคเรียนสุดท้ายสำหรับนิสิตกองทุนกู้ยืมเพื่อ­การศึกษา สามารถส่งใบแจ้งจบการศึกษาที่มียอดหนี้ค้างค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนสุดท้ายได้เลย สำหรับนิสิตปกติ (ไม่ใช่นิสิตทุน) หากนิสิตไม่ชำระเงินให้ครบถ้วนก่อนบันทึกแจ้งจบการศึกษา วิชาที่ลงทะเบียนในภาคเรียนสุดท้ายจะไม่ปรากฏในโครงสร้างหลักสูตร นิสิตจะแจ้งจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นไม่ได้
 6. พิมพ์เอกสารแจ้งจบพร้อมรูปถ่ายรูปสี สวมครุย ขนาด 2 นิ้ว (เขียนชื่อ นามสกุล เลขประจำตัวนิสิต สาขาวิชา คณะ ด้านหลังรูปถ่าย) ตัวแทนสาขาวิชารวบรวมส่งที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา ภายในวันสุดท้ายของการแจ้งจบ 
 7. หากเลยกำหนดแจ้งจบการศึกษาในภาคเรียนนั้นๆ ไปแล้ว นิสิตไม่ได้ยื่นเอกสารแจ้งจบการศึกษาที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาในวันเวลาที่กำหนดในปฏิทินการศึกษา นิสิตต้องแจ้งจบการศึกษาและจบการศึกษาในภาคเรียนถัดไป