ประชาสัมพันธ์

นิสิตครู 5 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2560 ให้กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม พร้อมไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ส่งเมลที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

  1. กรอกข้อมูลในแบบฟอร์ม 
  2. ถ่ายรูปสวมครุย ขอไฟล์จากร้านหรือสแกนก็ได้
  3. ส่งไฟล์รูปถ่าย (.jpeg) ให้ตัวแทนเอก
  4. ตัวแทนเอกรวบรวมไฟล์รูปถ่าย และส่งผ่าน google drive (ขอ e-mail ตัวแทนเอกโดยส่งมาที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา)

ภายในวันที่ .......... เพื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะได้บันทึกข้อมูลในระบบของคุรุสภาต่อไป

นิสิตที่สำเร็จการศึกษา ภาคเรียนที่ 1 หรือ ภาคเรียนที่ 3 ให้แจ้งชื่อมาที่ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณบัญชา 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720