ประชาสัมพันธ์

นิสิตครู 5 ปีที่จะสำเร็จการศึกษา ภาค 2/2559 ให้กรอกข้อมูลในไฟล์ Excel พร้อมไฟล์รูปถ่ายสวมครุย ส่งที่ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา

  1. กรอกข้อมูลไฟล์ Excel
  2. ถ่ายรูปสวมครุย ขอไฟล์จากร้านหรือสแกนก็ได้
  3. ส่งไฟล์ข้อมูล+ไฟล์รูปถ่าย (.jpeg) ให้ตัวแทนเอก
  4. ตัวแทนเอกรวบรวมบันทึกในซีดี เขียนชื่อสาขาวิชา คณะ บนแผ่นซีดี ส่งที่ คุณบัญชา หรือ คุณปัญญพนต์ ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษ ชั้น 1 อาคาร 9 

ภายในวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2560 เพื่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษาจะได้บันทึกข้อมูลในระบบของคุรุสภาต่อไป

หากมีข้อสงสัยติดต่อ คุณบัญชา 
ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา
โทร. 02-649-5720