คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2559

 สารอธิการบดี
 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2559
 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 กิจกรรมตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวอย่างการพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิตแต่ละชั้นปี/สาขาวิชา
 รายละเอียดวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2559
 คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน
 รหัสอาคารเรียน/รหัสห้องเรียน
 รหัสตารางเรียน
 รหัสตารางสอบ
 ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2559
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2559
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet
 ขั้นตอนการส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางสอน
 ผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2559
 

 

คู่มือการเรียนระดับปริญญาตรี ปีการศึกษา 2558

 สารอธิการบดี
 ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558
 ข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2548
 กิจกรรมตามหลักสูตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ว่าด้วยการศึกษาระดับปริญญาตรี
 ตัวอย่างการพ้นสภาพนิสิต ตามข้อบังคับ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ระดับปริญญาตรี
 ประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง การเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและการบริการการศึกษา ระดับปริญญาตรี
 รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษาสำหรับนิสิตแต่ละชั้นปี/สาขาวิชา
 รายละเอียดวิชาโท ประจำปีการศึกษา 2558
 คำแนะนำการลงทะเบียนเรียน
 รหัสอาคารเรียน/รหัสห้องเรียน
 รหัสตารางเรียน
 รหัสตารางสอบ
 ตารางสอบกลางภาคและปลายภาค ประจำปีการศึกษา 2558
 กำหนดการลงทะเบียนเรียน ปีการศึกษา 2558
 ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนผ่าน Internet
 ขั้นตอนการส่งข้อมูลให้อาจารย์ที่ปรึกษา
 ตารางสอน
 ผู้ประสานงานจัดการเรียนการสอน ประจำปีการศึกษา 2558