ขั้นตอนการลงทะเบียนและชำระเงิน สำหรับนิสิต รหัส 59

การลงทะเบียนจะเปิดให้ลงทะเบียนและชำระเงินได้ 2 ช่วง
นิสิต รหัส 59 ไม่ต้องสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ผ่านตู้ ATM
สังเกตได้ที่เลขบัญชีธนาคาร ในระบบ Supreme
หากมีเลขบัญชีขึ้นเรียบร้อยในหน้าลงทะเบียนเรียน แสดงว่าบัญชีพร้อมให้หักค่าธรรมเนียมการศึกษาแล้ว

นิสิตรหัส 59 ที่กดปุ่มชำระเงินในระบบแล้ว มีปัญหา "error 006" ไม่สามารถชำระเงินได้ ให้นิสิตโทร. 02-649-5720 แจ้ง เลขประจำตัวนิสิตและชื่อ นามสกุล และให้ชำระเงินในช่วงเพิ่ม-ลดรายวิชา วันที่ 16-23 มกราคม 2560 ไม่เสียค่าปรับ 

ขั้นตอนการลงทะเบียน

ฝากเงินเข้าบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ชื่อนิสิตที่ได้รับในวันที่รับบัตรประจำตัวนิสิตและปรากฏในระบบเรียบร้อยแล้ว (ต้องเสียค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท) เช่น ค่าธรรมเนียมการศึกษา 15,000 บาท บวกค่าธรรมเนียมการทำรายการ 10 บาท เท่ากับ ต้องนำเงินเข้าบัญชีมากว่า 15,010 บาท ถ้าเงินในบัญชีมียอดเงินน้อยกว่านี้ระบบจะไม่ตัดเงิน

1. login เข้าระบบ ที่ http://supreme.swu.ac.th   ด้วย บัวศรีไอดี (Buasri ID) และ Password โดยสำนักคอมพิวเตอร์ได้ทำการออกรหัส Buasri ID ให้แก่นิสิตใหม่แบบอัตโนมัติ โดยกำหนดรหัสบัญชีผู้ใช้เครื่อช่ายบัวศรี เป็น 11 หลัก ซึ่งประกอบด้วย

หลัก 1-2 คือ ตัวอักษรย่อคณะ

อักษรย่อคณะ คณะ/วิทยาลัย/สำนักวิชา
hm คณะมนุษยศาสตร์
sc คณะวิทยาศาสตร์
ss คณะสังคมศาสตร์
pe คณะพลศึกษา
ed คณะศึกษาศาสตร์
ns คณะพยาบาลศาสตร์
md คณะแพทยศาสตร์
fa คณะศิลปกรรมศาสตร์
en คณะวิศวกรรมศาสตร์
ph คณะเภสัชศาสตร์
dt คณะทันตแพทยศาสตร์
pt คณะสหเวชศาสตร์
st วิทยาลัยนานาชาติเพื่อศึกษาความยั่งยืน
co วิทยาลัยนวัตกรรมสื่อสารสังคม
ep คณะเศรษฐศาสตร์
ai คณะเทคโนโลยีและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์การเกษตร
bc วิทยาลัยโพธิวิชชาลัย
ee คณะวัฒนธรรมสิ่งแวดล้อมและการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ
gs บัณฑิตวิทยาลัย

หลักที่ 3-5 คือ ตัวเลขลำดับที่ 1-3 ของเลขประจำตัวนิสิต
หลักที่ 6-11 คือ ตัวเลขลำดับที่ 6-11 ของเลขประจำตัวนิสิต

รหัสผ่าน (Password) คือ เลขประจำตัวประชาชน

ตัวอย่าง นิสิตระดับปริญญาตรี คณะศิลปกรรมศาสตร์ รหัส 57110010277 นิสิตจะได้รหัส Buasri ID ดังนี้
 

 Buasri ID  =  fa571010277   Password = เลขประจำตัวประชาชน  13 หลัก

หมายเหตุ  นิสิตที่ย้ายคณะยังคงใช้ Buasri ID เดิม

 

กดแถบ "ตารางสอน" เพื่อค้นหารายวิชาที่เปิดสอนในภาคเรียนที่จะลงทะเบียนเรียน

กดแถบ "ผลการลงทะเบียน"

กดข้อความ "ลงทะเบียนผ่านอินเทอร์เน็ต"

ลงทะเบียนรายวิชาและกดปุ่มบันทึก

กดปุ่มชำระเงิน (หากเป็นนิสิตกองทุนกู้ยืมปุ่มชำระเงินจะกดไม่ได้)

โปรดตรวจสอบว่ายอดเงินถูกหักจากบัญชีเรียบร้อยและช่องชำระเงินแล้ว เลข 0 เปลี่ยนเป็นจำนวนเงินที่ชำระ

พิมพ์ใบผลการลงทะเบียนเรียน (ทบ.5) จากอินเทอร์เน็ตเก็บเป็นหลักฐาน

พิมพ์ขั้นตอนการลงทะเบียนเรียนทาง INTERNET 

กรณีเพิ่มรายวิชาไม่ได้มีสาเหตุได้ 4 ประการ คือ

 1. ไม่ได้อยู่ในกลุ่มผู้เรียนที่กำหนดให้ลงทะเบียนรายวิชานั้น ๆ (ล๊อคกลุ่มผู้เรียนเฉพาะการลงทะเบียนช่วงแรก ช่วงที่ 2 (เพิ่ม-ลดวิชา) เปิดอิสระ)
 2. เวลาเรียนชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 3. เวลาสอบชนกับวิชาที่ลงทะเบียนไปแล้ว
 4. จำนวนรับเข้าลงทะเบียนของรายวิชานั้น ตอนเรียนนั้นเต็ม

กรณีที่ 1 ให้นิสิตลงทะเบียนในช่วงเพิ่ม-ลดวิชา จะไม่มีการล็อคกลุ่มผู้เรียน

กรณีที่ 2-4 ให้นิสิตติดต่ออาจารย์ผู้สอนรายวิชานั้น ๆ หากอาจารย์ผู้สอนสามารถเปลี่ยนเวลาเรียน เวลาสอบ หรือขยายจำนวนจำกัดรับเข้าลงทะเบียน อาจารย์ผู้สอนจะแจ้งขอเปลี่ยนแปลงตารางสอนมายังกองบริการการศึกษาเมื่อตรวจสอบตารางสอนว่าได้เปลี่ยนแปลงเรียบร้อยแล้ว ให้นิสิตลงทะเบียนในอินเทอร์เนตได้

กรณีลดรายวิชา นิสิตสามารถลดรายวิชาได้ในการลงทะเบียนทั้ง 2 ช่วง แต่หากพ้นกำหนดเวลาลงทะเบียนทางอินเทอร์เนต นิสิตจะต้องยื่นคำร้องของถอนรายวิชา (Withdrawn) ภายในกำหนดเวลาในปฏิทินการศึกษา โดยวิชาที่ Withdrawn จะปรากฏตัวอักษร W ในช่องผลการเรียน

ธนาคารปฏิเสธการชำระเงิน

หากนิสิตกดปุ่มชำระเงินแล้ว มีข้อความแจ้งปฏิเสธการชำระเงิน ข้อความใดข้อความหนึ่งดังต่อไปนี้

INSUFFICIENT AVAILABLE BALANCE   หมายถึง   ยอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี
Lastname required   หมายถึง   ข้อมูลนิสิตไม่มีนามสกุล
Customer Address1 required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดที่อยู่
Customer City required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดเขต/อำเภอ
Customer Province/state required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดจังหวัด
Customer Zip Code required   หมายถึง   ข้อมูลที่อยู่นิสิตขาดรหัสไปรษณีย์

กรณียอดเงินในบัญชีไม่พอสำหรับการหักบัญชี โปรดฝากเงินเพิ่ม (เพราะต้องเสียค่าทำรายการ 10 บาทด้วย)

กรณีข้อมูลนิสิตขาด โปรดติดต่อส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา 

ไม่ได้ชำระเงินตามกำหนดเวลา

หากนิสิตไม่ชำระเงินผ่านระบบอินเทอร์เนตภายในวันสุดท้ายของการลงทะเบียนเพิ่ม-ลดวิชา ระบบอินเทอร์เน็ตจะปิด นิสิตจะต้องมาชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาด้วยแคชเชียร์เช็คที่มหาวิทยาลัยและจะต้อง

 • เสียค่าปรับการลงทะเบียนล่าช้า สำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี วันละ 30 บาท

  ขั้นตอนการชำระเงินภายหลังกำหนด (มีค่าปรับ)

  1. แสดงบัตรประจำตัวนิสิตเพื่อขอรับ ทบ.5 ใบผลการลงทะเบียนที่
   - ส่วนส่งเสริมและบริการการศึกษา -> ระดับปริญญาตรี 
  2. ซื้อแคชเชียร์เช็คจากธนาคารใดก็ได้ สั่งจ่ายมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จำนวนเงินตามที่ปรากฏใน ทบ.5
  3. นำ ทบ.5 และแคชเชียร์เช็คไปชำระที่ ส่วนการคลัง

  ***หากพ้นจากวันสุดท้ายของการชำระเงินล่าช้า นิสิตที่ยังไม่ชำระเงิน (ที่ไม่ใช่นิสิตทุน) จะต้องลาพักการเรียน***