Slider V1

ข่าวกองบริการการศึกษา

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุคลากรสายอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว สามารถ Download เอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ดังนี้

Monday, November 23, 2015/Author: panyapon/Number of views (493)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี โดยเฉพาะนิสิต รหัส 58 ต้องสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจึงจะชำระเงินได้ หากมีปัญหาสงสัยสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720

Thursday, November 5, 2015/Author: panyapon/Number of views (1620)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS