Slider V1

ข่าวกองบริการการศึกษา

ประกาศ เรื่อง การสอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ปีการศึกษา 2558 ระดับปริญญาตรี

ตามประกาศมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เรื่อง ปฏิทินการศึกษา ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2558 (2/2558) กำหนดให้สอบปลายภาค ประจำภาคปลาย ระหว่างวันที่ 9-23 พฤษภาคม 2559 ไปแล้วนั้นเนื่องจากวันจันทร์ที่ 9 พฤษภาคม 2559 ตรงกับวันพืชมงคลและวันศุกร์ที่ 20 พฤษภาคม 2559 ตรงกับวันวิสาขบูชา ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการเกี่ยวกับการสอบปลายภาคดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยมหาวิทยาลัยขอเลื่อนการสอบใหม่ รายละเอียดเพิ่มเติม

Monday, March 28, 2016/Author: panyapon/Number of views (169)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์สายอุดมศึกษา ประจำปี 2559

ด้วย วช. โดย กปจ. ได้กำหนดจัดกิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ ในวันที่ ๒๒ มกราคม ๒๕๕๙ ณ ห้องประชุมจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ ชั้น ๒ อาคาร วช. ๑ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและพัฒนาการประดิษฐ์คิดค้นของกลุ่มอาจารย์และนักศึกษาในสถาบันอุดมศึกษา ได้พัฒนาความรู้ ความสามารถ และความคิดสร้างสรรค์ด้านการวิจัยและการประดิษฐ์คิดค้นอย่างต่อเนื่อง มีแบบแผน และเป็นรูปธรรม เพื่อก้าวสู่การเป็นนักวิจัยและนักประดิษฐ์คิดค้นที่ดีมีคุณภาพ และสามารถเผยแพร่ผลงานสิ่งประดิษฐ์สู่สาธารณชนให้กว้างขวางยิ่งขึ้น

ในการนี้ จึงขอประชาสัมพันธ์กิจกรรมบ่มเพาะนักประดิษฐ์และนวัตกรรมสายอุดมศึกษา ประจำปี ๒๕๕๙ แก่บุคลากรสายอุดมศึกษาที่มีความประสงค์จะเข้าร่วมกิจกรรมฯ ดังกล่าว สามารถ Download เอกสารแบบฟอร์มเพิ่มเติมได้ดังนี้

Monday, November 23, 2015/Author: panyapon/Number of views (379)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี

กำหนดการลงทะเบียนเรียน ภาค 2/2558 สำหรับนิสิตปริญญาตรี โดยเฉพาะนิสิต รหัส 58 ต้องสมัครยินยอมหักบัญชีธนาคารไทยพาณิชย์ ก่อนจึงจะชำระเงินได้ หากมีปัญหาสงสัยสอบถามได้ที่ กองบริการการศึกษา โทร. 02-649-5720

Thursday, November 5, 2015/Author: panyapon/Number of views (1280)/Comments (0)/
Categories: Educational News
Tags:
RSS